buru.JPG
blue topaz, 18K/YG
2色のトパーズがランダムに入っています....