b topaz.JPG
blue topaz, 18k, pins catch: sv (gold coating)