uvarovite.JPG
uvarovite, 18k, pins catch: sv (gold coating)
植物のような雰囲気の石、ウヴァロバイトのピンズ